گروه های خونی حیوانات

گوسفندان دارای هفت نوع گروه خونی میباشند که با حروف R, M, D, C, B, A و X نشان داده می شود

 

اسبها دارای هفت سیستم گروه خونی هستند که با حروف Q, P, R, D, C, A و U نمایش داده میشوند

سگها حداقل یازده سیستم گروه خونی دارند که عبارتند از: M, L, K, F, D, C, B, Tr, A و N اما فقط یکی از آنها یعنی سیستم A قدرت کافی دارد و از نظر درمانگاهی حائز اهمیت است، حدود 60 درصدسگها دارای گروه خونی A هستند .

در گربه فقط یک سیستم گروه خونی عمده گزارش گردیده است و آن AB میباشد ولی ممکن است گربه ها دارای گروه خونی B, A و یا A B باشند. گروه خونی 95ـ75 درصد گربه ها A و 25ـ5 درصد آنها B و گروه خونی AB کمتر از یک درصد گزارش شده است.

گاوها دارای یازده سیستم گروه خونی میباشند که با حروف Z, T, S, M, L, J, F, C, B, A و R نمایش داده میشوند و از بین آنها دو سیستم B و J واجد اهمیت بیشتری هستند. سیستم گروه خونیBدر گاوها از کلیه سیستمهای شناخته شده پیچیده تر است.

/ 1 نظر / 14 بازدید
سید حمیدرضا محمودی

جالب بود آقای احمد لو